O Avtorju

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

marijan.f.kranjc@t-2.si

Rojen je bil 15. januarja 1935 v Kumanovu v Makedoniji, od koder so ga z družino leta 1941 bolgarske okupatorske oblasti “izgnale” v Slovenijo. Osnovno šolo je končal pri Sv. Juriju ob Ščavnici, nižjo gimnazijo pa v Gornji Radgoni. Na obeh šolah je bil načelnik pionirskega odreda. Sodeloval je na prvi delovni akciji v Sloveniji – Pesnica 1946. Višjo gimnazijo je obiskoval v Mariboru, kjer je bil sekretar mladinske organizacije, osmi razred z veliko maturo pa je končal v Kočevju. Prejel je gimnazijsko Prešernovo nagrado za literarno delo in razpravo Tretja pot v socializem.V Beogradu je med 1954–1957 obiskoval Vojaško akademijo JLA in jo končal s prav dobrim uspehom, pehotno smer pa z odličnim, kot drugi v rangu. Poleg raznih tečajev (vojaške policije, varnosti, angleščine) je od 1966–1968 končal Višjo vojaško akademijo in leta 1980 Šolo ljudske obrambe, obe z odličnim uspehom. Služboval je v garnizijah Bileća, Šibenik, Split, Pula, Ljubljana in Bitolj. Prvi dve leti je bil vodni poveljnik v Šoli rezervnih častnikov v Bileći, nato pa poveljnik vojaške policije v Šibeniku in 12. odreda JLA na Sinaju. Od 1962 do 1987 je bil nepretrgoma v Varnostni službi JLA, zadnja tri leta tudi kot načelnik Oddelka vojaške varnosti 9. armade v Ljubljane.

Od 1987 je bil na generalskem položaju, najprej kot načelnik Operativno-učnega oddelka 9. armade, zastopnik načelnika štaba 9. armade in glavni vodja Skupine za ukinitev 9. armade v Ljubljani. Izpit za čin generalmajorja je junija 1989 položil s prav dobrim uspehom, nakar je bil premeščen v Bitolj, na položaj načelnika štaba in obenem namestnika poveljnika 41.korpusa. V čin generalmajorja je bil povišan decembra 1989 po ukazu in s podpisom takratnega predsednika Predsedstva SFRJ Janeza Drnovška. Septembra 1990 je bil upokojen na lastno zahtevo in se je vrnil k družini v Ljubljano.

Je nosilec šestih vojaških mirnodobnih odlikovanj, medalje miru UNEF in zvezne Plakete varnosti (za 25 let službovanja).

Po uradni dolžnosti je napisal več strokovnih člankov, ki so bili objavljeni v Vojnem delu in internih zbornikih. Po upokojitvi se je posvetil vojaški publicistiki.


Marijan F. Kranjc, general-major u penziji

marijan.f.kranjc@t-2.si

Rodjen je 15. januara 1935 u Kumanovu, Makedonija, odakle su bugarske okupacione vlasti aprila 1941 porodicu »proterale« u Sloveniju. Osnovnu školu je završio u Sv. Juriju ob Ščavnici, a nižu gimnaziju u Gornjoj Radgoni. Na obe škole je bio načelnik pionirskog odreda. Učestvovao je na prvoj omladinskoj radnoj akciji u Sloveniji – Pesnica 1946. Višu gimnaziju je pohadjao u Mariboru, na kojoj je bio sekretar omladinske organizacije, a osmi razred sa velikom maturom je završio u Kočevju. Dobio je djaćku »Prešernovu nagradu« za literaturu i raspravu »Treći put u socijalizam«.

U Beogradu je izmedju 1954–1957 bio pitomac Vojne akademije KoV, koju je završio sa vrlo dobrim uspehom, dok je na 3. godini – specijalizaciji pešadije ocenjen kao odličan i drugi po rangu. Pored raznih tečajeva (vojne policije, bezbednosti, engleskog jezika) završio je 1966–1968 Višu vojnu akademiju i 1980 Školu narodne odbrane, obe sa odličnim uspehom.

Službovao je u garnizonima Bileća, Šibenik, Split, Pula, Ljubljana i Bitola. Prve dve godine je bio komandir voda u Školi rezervnih pešadijskih oficira u Bileći, a zatim komandir vojne policije u Šibeniku i u 12. Odredu JNA na Sinaju. Od 1962 do 1987 je bio pripadnik Službe bezbednosti JNA, poslednje tri godine načelnik Odelenja bezbednosti Komande 9. armije u Ljubljani.

Od 1987 je bio na generalskom položaju, najpre kao načelnik Operativno-nastavnog odelenja 9. armije, ujedno zastupnik načelnika štaba Komande 9. armije i glavni rukovodilac Grupe za rasformiranje 9. armije. Ispit za čin general-majora je juna 1989 položio sa vrlo dobrim uspehom, a zatim je bio premešten u Bitolu na položaj načelnika štaba, ujedno i zamenika komandanta 41. pešadijskog korpusa. U čin pešadijskog general-majora je bio unapredjen decembra 1989 po ukazu tadašnjeg predsednika Predsedništva SFRJ dr. Janeza Drnovška. Meseca septembra 1990 je bio penzijonisan na vlastiti zahtev i vratio se porodici u Ljubljanu.

Nosilac je šest vojnih odlikovanja, medalje UNEF i dobitnik savezne Plakete bezbednosti (za 25 godina službovanja).

Po službenoj dužnosti je napisao više vojno-stručnih članaka, koji su objavljeni u Vojnom delu i internim zbornicima. Posle penzijonisanja bavi se pretežno sa vojno-bezbednostnom publicistikom.


Marijan F. Kranjc, Major General Retired

marijan.f.kranjc@t-2.si

Slovene Marijan F. Kranjc was born on 15 January 1935 in Kumanovo (Macedonia, Kingdom of Yugoslavia), wherefrom his family was deported back to Slovenia by the Bulgarian occupation forces in 1941. He finished primary school in Sv. Jurij ob Ščavnici and lower secondary general school in Gornja Radgona. At both schools he was Head of the Pioneer Detachments of the Communist Party of Yugoslavia (CPY). He participated in Slovenia’s first youth labor brigade in 1946, working on the River Pesnica regulation project. He attended upper secondary general school in Maribor, where he was the Secretary of the CPY Youth Organization. He finished the eighth form in Kočevje, taking there the upper-level exam. In 1954 he was awarded a Prešeren Grammar School Prize for his political study Koncepcije socializma: Ali obstoji tretja pot? (“Concepts of Socialism: Is there a Third way?”). He attended the YPA Military Academy in Belgrade between 1954 and 1957, receiving a Very Good graduation mark, and an Excellent graduation mark in the Infantry Program, ranking second in his year. He participated in several courses on military police, security and the English language. From 1966 to 1968 he attended the YPA Higher Military Academy and in 1980 the National Defense School in Belgrade, graduating with distinction.

Marijan F. Kranjc served at posts in different parts of the SFRY: Bosnian-Herzegovinian Bileća, Croatian Šibenik, Split, Pula, Slovene Ljubljana and Macedonian Bitola. For the first two years he served as a platoon leader at the YPA Infantry Reserve Officer School in Bileća, then as the Commander of Military Police in Šibenik and of the YPA 12th Detachment in Sinai, Egypt. Between 1962 and 1987 he worked for the YPA Security Service, and, for the last three years before his retirement, as Chief of the Military Security Detachment of the 9th Army Corps in Ljubljana.

He served as General since 1987, first as Chief of the Operations and Training Department of the 9th Army Corps, Deputy Chief of Staff of the 9th Army Corps and Head of the 9th Army Corps termination team in Ljubljana. He took the Major-General rank examination in June 1989, earning a Very Good mark. He was appointed Chief of Staff and Deputy Commander of the 41th Army Corps in Bitola. Marijan F. Kranjc was promoted to the rank of Major-General in December 1989 by order and signature of Dr. Janez Drnovšek, the then Head of the SFRY Presidency. In September 1990 he was retired on his own request and returned to his family in Ljubljana, Slovenia.

Marijan F. Kranjc has been awarded six military peacetime decorations, the UNEF Peace Medal and the Federal Security Service Award for 25 years of continuous service.

He wrote a number of expert articles ex officio, published in the military periodical Vojno delo and in internal proceedings. After retirement, Marijan F. Kranjc has written extensively on military topics for the press or in the form of published monographs.